Welcom To My Blog Tarinee Thonglim [Waii]...keke

วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

MUSHROOM

ประโยชน์ทางยาของเห็ด  8  ชนิด

              
               1. เห็ดหอม หรือ เห็ดชิตาเกะ เป็นยาอายุวัฒนะ เพราะช่วยลดไขมันในเส้นเลือด อีกทั้งยังเพิ่มภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสและมะเร็งด้วย และมีกรดอะมิโนถึง 21 ชนิด มีวิตามิน บี 1 บี 2สูงพอๆ กับยีสต์ มีวิตามินดีสูง ช่วยบำรุงกระดูกและมีปริมาณโซเดียมต่ำ เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคไต นอกจากนี้ยังมีแคลเซียม ฟอสฟอรัส และเหล็ก ซึ่งช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง ช่วยลดความเป็นกรดในกระเพาะอาหาร ช่วยบำรุงกำลัง บรรเทาอาการไข้หวัดชาวจีนยกให้้เห็ดหอมเป็็นอาหารต้้นตำรับ “อมตะ”
             2 . เ ห็ ด หูห นู เ ป็ น กลุ่ ม ข องคาร์โบไฮเดรต สามารถเพิ่มความแข็งแรงให้เม็ดเลือดขาวในผู้สูงอายุ ทำให้ภูมิต้านทานร่าง กายดี ขึ้น รว มทั้งช่วยรักษาโรคกระเพาะและริดสีดวง เห็ดหูหนูขาวช่วยบำรุงปอดและไต

                                        
                   

                3. เห็ดหลินจือ มีสารสำคัญ เช่น เบต้ากลูแคนซึ่งมีคุณสมบัติต้านมะเร็ง คนญี่ปุ่นมักใช้ควบคู่กับการรักษาโรคมะเร็งและโรคผู้สูงอายุเช่น โรคหัวใจ โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง และโรคความดันโลหิตสูง                    4. เห็ดกระดุม หรือ เห็ดแชมปิญองรูปร่างกลมมน คล้ายกระดุมที่มีขนาดใหญ่ ผิวเนื้อนว ล มี ให้เลือกทั้ งแ บ บสดหรื อบรร จุ กระป๋อง มีบทบาทในการรักษาและป้อง กันการเกิดมะเร็ งเต้านมมากที่ สุด โ ดยสารบางอ ย่างในเ ห็ด นี้จะไปช่วยยับยั้งเอนไซม์อะโรมาเตส ทำให้เกิดการยับยั้งการเปลี่ยนฮอร์โมนเอนโดรเจนเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนในผู้ ห ญิงวัยห มดป ระจำเ ดือ น เ มื่อ ร่า งก าย ผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนได้น้อยลง ก็ลดโอกาสการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเต้านมให้น้อยลงตามไปด้วย              
                            5 . เห็ด น า ง ร ม เ ห็ดน าง ฟ้ าและเห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดสามอย่างนี้อยู่ในต ระกูลเ ดี ยวกั น เ จ ริญเ ติ บ โ ต เป็นช่ อ ๆคล้ายพัด เห็ดนางรมมีสีขาวอมเทา เห็ดนางฟ้ามีสีขาวอมน้ำตาล ขณะที่เห็ดเป๋าฮื้อจ ะ มี สี ค ล้ ำ แ ล ะ เ นื้ อ เ ห นี ย ว ห น า นุ่ มอ ร่ อ ย ค ล้ า ย เ นื้ อ สั ต ว์ ม า ก ก ว่ าเชื่อ ว่ าสา มาร ถป้องกั น โร ค ห วั ดช่วยการไหลเวียนของเลือด และโรคกระเพาะ


               6. เห็ด ฟาง เป็ นเ ห็ดยอ ดนิยมของคนไทย นิยมเพาะกันบนกองฟา งข้ าว ชื้นๆ โคน มี สีข าว ส่วนหมวกมีสีน้ำตาลอมเทา หาซื้อได้ง่ ายตา มท้ องตลาด ให้ วิต า มิน ซีสู ง แล ะ มีก รดอ ะ มิโ น สำ คั ญอ ยู่ห ล า ย ช นิ ด ห าก รั บ ป ร ะ ท า น เป็ นปร ะจำ จะช่ วย เส ริม ภูมิคุ้ มกั นก าร ติดเชื้อต่ า งๆ อีก ทั้งยังช่วยลด คว าม ดันโลหิตและเร่งการสมานแผล

               7. เห็ดเข็มทอง เป็นเห็ดสีขาวหั ว เล็ก ๆ ขึ้ น ติ ด กัน เ ป็น แพ ร ส ชาติเหนียวนุ่ม นำมารับประทานแบบสดๆ ใ ส่ กับสลั ด ผั กก็ ได้ ถ้ าช อบสุ กก็ นำ ไปย่าง ผัดห รือล ว กแบบ สุ กี้ ถ้ า กินเ ป็นประจำ จ ะช่วยรักษาโรคตับโรคกระเพาะ และลำไส้อักเสบเรื้อรัง

     
                          8. เห็ดโคน ช่วยเจริญอาหาร บำรุงกำลัง แก้บิดแก้คลื่นไส้ อาเจียน แก้ไอ ละลายเสมหะ การทดลองทางเภสัชศาสตร์พบว่า น้ำที่สกัดจากเห็ดโคนสามารถยับยั้งเชื้อโรคบางชนิด เช่นเชื้อไทฟอยด์
วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2554

Cute...>o

Cool...>o

[Marry  U]

เรียนรู้เว็บบล็อก

   วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี (GD. 6108
     Innovation  and  Information Technoly  in  Education                     


     อาจารย์ผู้สอน  :  อาจารย์สุจิตรา  จันทร์ลอย (อ.แจ๊ค)      


   นางสาวธารินี    ทองลิ่ม  (ลูกหวาย) 
   อายุ  22  ปี  เกิดวันที่  30  เมษายน  2531
   Tel.  081-0100898 
   E-mail : tari_va@hotmail.com
   การศึกษา 
       ปริญญาตรี  :  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาการจัดการธุรกิจทั่วไป  เอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์
                             มหาวิทยาลัยศิลปากร (เป็นลูกองค์พระพิฆเนศ)
   การทำงาน  :  (ปัจจุบัน)  พนักงานธุรการ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
                         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
   ชอบสัตว์ทุกชนิดที่มีขน...แต่ที่บ้านเลี้ยงแมว 5 ตัว  สุนัข  1  ตัว